Umowy

W imieniu Klientów przygotowujemy, weryfikujemy, negocjujemy i egzekwujemy zawierane umowy. Nasza rola nie sprowadza się tylko do sprawdzania umów pod kątem zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami. Doradzamy i pokazujemy biznesowe możliwości i ewentualne ryzyka poszczególnych zapisów, chroniąc przy tym interesy klientów i zapobiegając potencjalnym szkodom i sporom sądowym. W tym zakresie oferujemy przygotowanie, weryfikacje i negocjowanie umów w następujących obszarach:

1Istotne Postanowienia Umowy, Ogólne Warunków Umów, Wzory Umów zawierane w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2Umowy cywilnoprawne, ze szczególnym uwzględnieniem umów dotyczących realizacji robót budowlanych, w tym opartych o FIDIC, świadczenia usług projektowych i nadzoru inwestorskiego oraz umowy informatyczne.

3Umowy o charakterze handlowym, w tym umowy ramowe dotyczące stałej współpracy.

4Umowy spółki.

5Umowy o świadczenie pracy jak również umowy menadżerskie i kontraktowe.

6Umowy o zakazie konkurencji.