Prawo zamówień publicznych

Specjalizujemy się przede wszystkim w prawie zamówień publicznych. Doradzamy zarówno Wykonawcom jak i Zamawiającym. W tym zakresie oferujemy m.in.:

1Stałe, kompleksowe doradztwo na rzecz Zamawiających i Wykonawców.

2Prowadzenie postępowań jako pełnomocnik Zamawiającego.

3Przygotowywanie i weryfikację dokumentów przetargowych, w tym projektów Umów zarówno pod kątem powszechnie obowiązujących przepisów prawa jak i uzasadnionych interesów Zamawiających.

4Opracowywanie i weryfikacja wewnętrznych regulaminów udzielenia zamówień publicznych.

5Pomoc Zamawiającym przy ocenie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych dokumentach przetargowych.

6Pomoc przy sporządzeniu ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz innych dokumentach przetargowych takich jak np. zobowiązania do udzielenia zasobów oraz uzupełnianiu i wyjaśnianiu ich treści w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

7Ocenę ofert konkurencji.

8Pomoc Zamawiającym w przygotowywaniu pism do Wykonawców, w szczególności w zakresie rażąco niskiej ceny.

9Przygotowywanie pytań w imieniu Wykonawców oraz przygotowywanie odpowiedzi w imieniu Zamawiających.

10Ocenę zasadności korzystania ze środków ochrony prawnej oraz przygotowywanie odwołań, skarg do sądów i innych środków ochrony prawnej.

11Reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą i Sądem Okręgowym.

12Obronę Beneficjentów przed zarzutami kontroli.

13Przygotowywanie Opinii Prawnych co do zgodności działań Zamawiających i Wykonawców z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i zapisami dokumentów przetargowych w toku postępowania o udzielenie zamówienia jak i podczas realizacji umów.

14Udział, zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiających w postępowaniach mających na celu wyłonienie Wykonawcy w oparciu o ustawy o Partnerstwie publiczno-prywatnym i koncesji na roboty budowlane.

15Udział w negocjacjach w przypadku wystąpienia sporów w zakresie realizacji umów zawartych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.