Prawo administracyjne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach związanych z szeroko rozumianym prawem administracyjnym, w tym przy uzyskiwaniu pozwoleń administracyjnych, doradztwo i zastępstwo procesowe w postępowaniach przed organami administracyjnymi, samorządowymi kolegiami odwoławczymi oraz sądami administracyjnymi. W szczególności zajmujemy się oceną zasadności nakładanych korekt finansowych w związku z zaistniałymi naruszeniami w toku postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz obroną Beneficjentów przed nakładanymi korektami. W ramach pomocy prawnej oferujemy

1Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej.

2Reprezentację stron w toku postępowania administracyjnego, w tym sporządzanie wniosków w celu wszczęcia postępowania administracyjnego oraz wszelkich wniosków i stanowisk stron w toku postępowania.

3Dokonywanie wymaganych przepisami prawa zgłoszeń i zawiadomień.

4Sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych oraz reprezentację w postępowaniu odwoławczym.

5Sporządzanie skarg oraz reprezentację w toku postępowań przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.