Inne

PRAWO PRACY

1Przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy (np. umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania, umowy o zakazie konkurencji).

2Reprezentowanie pracodawcy w postępowaniach sądowych w zakresie prawa pracy obejmujące kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z pracodawcą, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych.

3Pomoc w negocjacjach pracodawcy ze związkami zawodowymi oraz reprezentantami pracowników.

4Reprezentowanie pracodawców w relacjach z Państwową Inspekcją Pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz innymi organami państwowymi.

5Pomoc prawna dla pracowników, w tym kompleksowe prowadzenie spraw we wszystkich instancjach sądowych na zasadach ustalonych z klientem, w tym: uczestnictwo w rozprawach, przygotowywanie pism procesowych,

UBEZPIECZENIA

W ramach tej specjalizacji oferujemy:

1Kompleksowe prowadzenie spraw ubezpieczeniowych, zarówno spraw dotyczących ubezpieczeń majątkowych jak i ubezpieczeń osobowych.

2Prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących podmiotów na rynku ubezpieczeniowym.

3Przygotowywaniu umów i warunków ubezpieczeń, umów agencyjnych.

OBSŁUGA SPÓŁEK

Oferujemy świadczenie pomocy prawnej na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, zarówno tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, wspólników spółek cywilnych jak i spółek prawa handlowego. W ramach świadczenia kompleksowej obsługi prawnej Kancelaria zapewnia:

1Bieżącą obsługę korporacyjną (m. in. w zakresie przygotowywania dokumentacji dotyczącej zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zebrań wspólników, obrad zarządów i rad nadzorczych spółek, spraw rejestrowych, zmian umów i statutów spółek, zbywania udziałów, akcji, podwyższania, obniżania kapitału zakładowego, umarzania udziałów, akcji i wielu innych sprawa przypisanych do specyfiki działalności w określonej formie prawnej.

2Tworzenie i opiniowanie umów handlowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą.

3Sporządzanie informacji prawnych oraz opinii w zakresie stosowania przepisów prawa i zmian w tych przepisach.

4Bieżące udzielanie porad prawnych z zakresu obowiązującego prawa (w zależności od potrzeb Klienta: telefonicznie, drogą elektroniczną, bądź w Kancelarii lub w siedzibie Klienta).

5Dochodzenie należności w stosownych postępowaniach sądowych (elektronicznym postępowaniu upominawczym, postępowaniu upominawczym, postępowaniu nakazowym).

6Reprezentację swoich Klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi, organami administracji państwowej i samorządowej, organami administracji podatkowej, Sądem Najwyższym, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

7Reprezentację swoich Klientów wobec ich kontrahentów, wierzycieli oraz dłużników.

8Monitorowanie zmian w przepisach prawa związanych z przedmiotem działalności danego Klienta i bieżące informowanie o tych zmianach.

9Uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach z jego kontrahentami, w tym dotyczącymi łączących Strony umów bądź polubownego zakończenia zaistniałego pomiędzy Stronami sporu bez konieczności rozwiązywania go na drodze sadowej.

10Obsługę prawną realizowanych przez Klienta przedsięwzięć gospodarczych.